Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den 08.05.2018, kl. 18.00

Tilstede: John Jacobsen (JJ), Helen (HR), Morten Bek (MBEK), Connie Dreyer (CD), Sophus Vørsing (SVO) Berit Stenbæk (BS), Anja Rune (AR) Morten Bergstrøm (MOBE),

 

Ikke tilstede: Daisi L. Schultz. (DLS)

 

Dagsorden:                 

 

 

1) Godkendelse af referat

Referat af 10.04.2018 blev godkendt, underskrevet og sat ind i mappe.

 

2) Formandens punkter

Afdelingen er blevet kompenseret for, at MOBE er blevet udlånt til undervisning. Ejendomskontoret har forøget fokus på vedligehold af de grønne områder. Der er fuld gang i forberedelserne til Bøgemarked den 2. juni 2018.

 

3) EKs punkter, herunder budgetopfølgning, årshjul

Vi har p.t. vikarer for 2 ansatte, der er sygemeldte. Der er kommet en henvendelse om fliseterrasse ved Gårdrumshuset i gård 3, og om fliser under bordbænksæt i de enkelte gårde, punktet skal huskes til budgetlægning. Der er service på vores ventilation; det bliver justeret til at opfylde kravene om luftskifte m.v. Installation af fibernet er i fuld gang, der kommer snart et informationsmøde. YouSee er ligeledes i fuld gang med at installere det nye stiklednings anlæg til vores Tv-signal. Projekt med nye døre og tørretumblere til gårdrumshusene og lakering af gulve går snart i gang.

 

4) Øvrige medlemmers punkter

Motion: Der er kommet et forslag om seniorfitness i motionsrummene. Der er igangsat initiativ om tumlingeleg i motionslokalet den 27. maj. Nogle af motionsredskaberne i multirummene er i stykker, der skal lave budget på reparation/udskiftning. HR er i dialog med produktionsskolen om udsmykningen i motionsrummene. Billardrummet er ved at blive ryddet op. Der er stillet et skab ude på gangen, det skal fjernes.

Fælles velkomstskrivelse: Udkast til velkomstskrivelse er sendt til afd. 2, vi afventer tilbagemelding pr. 15. maj.

Husorden: Det skal undersøges, hvordan reglerne for opstilling af trampoliner i haver er.

Vaskeri: Artiklen om at rense filtret på tørretumblerne hænges op i vaskeriet og gårdrumshusene. MBEK sender artikel til EK, der laminerer og hænger op.

 

Sager til drøftelse/Beslutning

5a) Holdning til ansøgning af midler til frivilligt arbejde

Der var bred enighed om, at det var en god ide at prøve at lave ansøgning om midler til forskelligt. Evt. kunne der ansøges til designudvalget og/eller sangfugle projekt og/eller hundegården. HR laver ansøgning om farveskift + sangfugle.

 

 

 

 

5b) Forberedelse til budget 2019, se på udkast til regnskab 2017

Alle bestyrelsesmedlemmer skal snarest komme med ønsker, der skal indarbejdes i næste budget og eventuelle ønsker til aktiviteter på langtidsbudgettet, der enten skal reguleres op eller ned. Der holdes regnskabsudvalgsmøde den 22. maj kl. 17.00

 

 

6) Nyt fra udvalg, Syd-Bo og Fjernvarmeværket

Gårdrumsudvalg: Der er kommet ny gårdrumsbestyrelse i gård 5 + 6. JJ rykker for at få en skriftlig tilbagemelding om bestyrelsessammensætning og referat fra generalforsamling fra gårdrummene.

Der er kommet en ansøgning om renovering af køkken i Gårdrum 1. Der gennemføres et prøveprojekt, der kan danne grundlag for køkkenprojekter i de øvrige gårdrum. EK er projektstyrer/-koordinator.

Trafikudvalget arbejder videre med etablering af fartdæmpende foranstaltninger og mere lys ved fodgængerovergangene på den store p-plads.

 

7) Indkomne forslag: Se 5a

 

8) Forslag til næste møde

Ladestandere til elbiler og procedurer herfor. Projekt til forbedring af forholdene for sangfugle.

 

9) Næste møde: Planlægges på møde pga. grundlovsdag

AB-møde holdes den 12. juni - forhåndsafbud fra SVO.

Fællesmøde med BH2 holdes den 20. juni, også afbud fra SVO denne dag.

 

10) Eventuelt

Der er beboere, der cykler meget stærkt på hovedstien, og beboere der spiller bold op ad cykel-/skraldeskure og udenfor boldbanen. Hvis vi ønsker at gøre noget aktivt for at ændre adfærden, er måden at fremsende en skriftlig klage over brud på husordenen til ejendomskontoret.

 

 

SVO14052018