Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 7.8. 2018, klokken 18:00

 

 

Deltagere: Connie, Anja, John, Sophus, Berit, Morten Bek og Morten Bergstrøm

 

 

Dagsorden:                 

 

1) Godkendelse af referat

Referat juni - godkendt

 

2) Formandens punkter

Legoland solgt 125 billetter

Seniortur solgt 47

 

3) EK`s punkter, herunder budgetopfølgning

Kabling af youSee og Fibia går nogenlunde som planlagt.

EK ønsker, at Husordenen koordineres med afdeling 2, således at regler bl.a. om grill ensrettes. (sættes på huskeliste til næste fællesmøde med afd. 2).

Cykelsti gennem Bøgehegnet: KAB Driftschef Steven B. undersøger ift. Politi og kommune. Afdeling 3 er positivt stemt overfor cykelsti.

2 vikarer ansat – hvilket er én for meget, da Søren nu er tilbage på fuld tid. Hele området ser meget pænere ud.

Budgetforbrug:

70 % af konto 114.

0 % af 115, herunder kan evt. føres udgifter til nedtagning af kosteskabe i lejlighederne

50 % af konto 116.

 

4) Øvrige medlemmers punkter

Brikker til cykelskurene er skubbet til efter sommerferien pga arbejdspukkel ift ny kabling i området.

 

Forespørgsel ift. der har været uvedkommende personer på containerpladsen for at stjæle/fjerne effekter derfra. Men de tidspunkter, Morten har fået oplyst, passer ikke sammen med de registrerede indgange. Ligeledes er de biler, der henvises til, ikke hjemmehørende i Bøgehegnet, og der skal derfor indgives anmeldelse til politiet for at der kan arbejdes videre med sagen. Sagen tyder på, at uvedkommende kan få adgang, uden at det registreres i loggen.

 

Der bør tages en beslutning om, hvilke steder en bestyrelsesbrik giver adgang til.

 

Materiel til motionsrummet drøftes til budgetmødet.

Gummimåtterne er fjernet fra gulvet i motionsrummet, så der kan lægges nyt på efter aftale med formanden. Der er tilbud på 37.000 for linoleum på gulvet i motionsrummet.

Nyt klæde til billardbordet incl. moms og transport beløber sig til 3.500. Begge arbejder iværksættes.

 

Der er åbnet for mulighed for tilmelding til motionsklubben for afdeling 2,hvilket skal afspejles i afholdelsen af udgifter – Der skal bruges en fordelingsnøgle på samme måde som aktiviteterne. Skal aftales med afd. 2.

 

Der arbejdes på at få en pris på ændring af den store sti midt gennem Bøgehegnet, så der bliver halv cykelsti og halvt fortov.

 

5. Sager til drøftelse/Beslutning

a. Budget 2019

Gårdrummene: Vi vil arbejde på at få rejst lidt flere penge til tilskud til Gårdrummene og på at få lidt flere penge til sociale arrangementer. Ny terrasse i Gård 3.

 

b. Afdelingsmøde sept. Alt relevant incl forslag

Revidering af vedtægter for Gårdrumshusene.

Revidering af husorden – tilpasses evt. afdelingerne imellem

Hundegård, venter på omkostningsbestemmelse hos EK

Indretning af udvalgte Gårdrumshus(e) til gæstehuse.

 

 c. Platform KAB.

Gode muligheder for informationssøgning for bestyrelsesmedlemmer. (OBS: Hvis man har adressebeskyttelse, kan man ikke logge på).

 

6. Nyt fra udvalg.

Gårdudvalg: Der afholdes ikke møde i Gårdrumsudvalget før afdelingsmødet.

Designudvalg: Designudvalget beder om konsulentbistand ift. valg af farve på bænkene. Udskiftning af bænkene skal i budgettet. Laver kort præsentation af status på Afdelingsmødet.

P-plads- og containergårdsudvalg: Nærmere orientering om fx vejbump og belysning ved fodgængerfelter.

 

7. Indkomne forslag: Evaluering af køkkenordning.

Morten tager bemærkningerne til møde med de 4 driftsledere, AP Køkken og driftschef Steven Budden. Vi ønsker en evaluering af den eksisterende køkkenordning før der tages flere beslutninger i den forbindelse.

 

8) Forslag til næste møde den 4-9-18 kl.1800

Færdiggørelse af forslag til beslutning ved Afdelingsmødet, herunder input til Trampolinforbud.

 

Anja er ikke sikker på, at hun kommer.

 

 

9) Eventuelt

 

.

BS/20180807