Referat        

 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af sidste møde godkendtes og blev underskrevet. Indsat i bestyrelsesmappe.

 

2) Formandens punkter

Formanden har en opfattelse af at julefrokosten sammen med afdeling 2 var en succes; der var rigtig god mad og en meget fin stemning. Meget ærgerligt at hr. og fru formand ikke kunne deltage på grund af sygdom.

 

Der er tiltrådt en ny driftschef efter Michael. Han kommer og hilser på os snarest belejligt.

 

3) EK`s punkter, herunder budgetopfølgning og status årshjul.

Der er forskel på, hvordan der konteres i afd.I og II, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Morten gennemgår oplægget til et årshjul, men afventer ny driftschef før det vedtages endeligt.

Nye tørretumblere i gårdhusene, Miele kan sælge samme størrelse for 98.700 til alle gårdene. Electrolux kan levere modellen større for 184.000. Det første tilbud fra Miele fastholdes iflg. tidligere beslutning. MOBE igangsætter arbejdet.

Anders, der har været i lære som Ejendomsservicetekniker i Sydbo er ansat som vikar for Erik, indtil videre.

EK afholder pt restferie på skift.

Fibia er klar til at gå i gang med at lægge fibernet ind. Der varsles 6 uger før, 14 dage før og 3 dage før.

Arne Pedersen har givet tilbud på godt 11.000 på forstærkning af ydervæggen mod gangarealet i motionslokalet. Tilbuddet er uden maling. Arbejdet igangsættes.

Budgetopfølgning: procentsatser findes på nettet.

Udhængsskabene, der er leveret til gårdrummene hænges op udendørs til højre for døren.

 

4) Øvrige medlemmers punkter

 

Sager til drøftelse/Beslutning

5) a. Revideret to-do liste herunder behandling af udført malerarbejde.

Der er kommet 3 tilbud på det malerarbejde, der er igangsat. MOBE er overrasket over, at kvaliteten af malerarbejdet er så dårlig. MOBE vil gå en tur sammen med designudvalget for at orientere sig om, hvor der er fejl og mangler.

 

5.b Istandsættelse af motionsrum

Helen har lavet aftale med Niels (gård 5):  Niels istandsætter sammen med elever fra Produktionsskolen mod at få lov til at benytte lokalerne fredag formiddage. Materialeudgifterne dækkes af driften. Niels og elever er dækket af skolens forsikring.

 

5.c Bogcafé

Hvor skal de gamle møbler hen? Der er sat en frist til 1. april for MB til at afhente de møbler, hun har stående i lokalet.

   

Sager til orientering

 

6) Nyt fra udvalg, SydBo og Fjernvarmeværket

Orientering om gårdrumsudvalgsmødet. Vi overvejer om fællesmøder er en bedre form end udvalgsmøder, da der var meget begrænset fremmøde fra gårdene.

Anja har deltaget i spejdermøde. Der er plads til forbedring ift. samarbejdet; det forsøges igen i år at etablere et samarbejde ifm. Bøgemarked. Bestyrelsen undersøger om deres husleje stadig er passende, eller om der skal justeres.

Hundegården tages op på fællesmødet. Det areal, der er længst væk fra boliger, er den halvdel af plænen bag hesteskoen, som vender ind mod afd. II og som ejes af afd. II. (Efter mødet er det afklaret, at nævnte areal ejes af afdeling I).

Intet nyt fra SydBo og Fjernvarmeværket.

   

7) Indkomne forslag

 Ingen

 

8) Forslag til næste møde

Ingen forslag

 

9) Næste møde:  10-4-18 kl. 18.00

 

10) Eventuelt

Meget hyggelig julefrokost med et fornuftigt udgiftsniveau.