Toggle Mobile Menu

 

 

 

 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den 06.02.2018, kl. 18.00

 

Tilstede: John Jacobsen (JJ), Morten Bek (MBEK), Sophus Vørsing (SVO) Berit Stenbæk (BS), Anja Rune (AR) Morten Bergstrøm (MOBE)

 

Ikke tilstede: Helen (HR), Connie Dreyer (CD), Daisi L. Schultz. (DLS)

 

Dagsorden:                    

 

1) Godkendelse af referat

Referat af 09.01.2018 blev godkendt, underskrevet og sat ind i mappe.

 

2) Formandens punkter

Driftchef har sagt op så vi må se hvad det betyder i planlægningen af bl.a. 360 grades undersøgelse og servicerammer. Afdeling 2 har fået godkendt farveskift i afdelingen og fået lov til at arbejde videre med asfaltering af trekantpladsen. JJ taler med Kristin om at få strygerullen sat på dagsordenen på næste fællesmøde.

 

3) EK`s punkter, herunder budgetopfølgning

MOBE har undersøgt omkostningerne på udhængsskabe og postkasser til de 6 gårdrumshuse og det blev besluttet at disse etableres i forbindelse med etablering af separat dør til tørretumblerrummet. MOBE har sat gang i at få lakeret gulvene i gårdrumshusene i turnusordning. MOBE er ved at kigge på opsætning af ekstra cykelstativer i BH1, og MOBE kortlægger hvor det er muligt at etablere ekstra cykelstativer til næste møde. MOBE er ved at kigge på om der kan laves optimering af driftsopgaverne på ejendomskontoret. MOBE oplæste forslag til aktivitetsplan og der følges op på denne ved markvandringen senere på året. Budgetopfølgningen følger når UNIK er på plads. MOBE vil fremover sørge for at der bliver varslet når der er håndværkere der udfører larmende arbejde før husordenens ”boretider”. Træudtynding iværksættes i denne uge.

 

4) Øvrige medlemmers punkter.

Nødstop procedure på vaskemaskiner skal hænges op i vaskeriet, MOBE sørger herfor. Der bør også kigges på opgradering af belysning i skralderum / barnevognsrum / cykelskure til LED belysning. ToDo listen blev gennemgået og tilrettet. Der skal nok oprettes et årshjul med tilbagevendende opgaver.

 

Sager til drøftelse/Beslutning:

5a) Gårdrumsudvalg/AB medlemmer.

Gårdrummene opfordres til at repræsentanten fra det enkelte gårdrum ikke er medlem af afdelingsbestyrelsen.

 

5b) Evaluering ekstraordinært afdelingsmøde.

Det blev vedtaget at Yousee ombygger TV signalforsyningen og Fibia fiber blev valgt som internetleverandør. I forlængelse af vedtagelsen på afdelingsmødet skal ejendomskontoret arbejde videre med tilbud m.v. for etablering af ekstra p-pladser. Mødet gik godt og referat udsendes snarest.

 

 

Sager til orientering:

6) Nyt fra udvalg, Syd-Bo og Fjernvarmeværket

JJ (+ evt. AR) vil deltage i spejdernes Grupperådsmøde den 28. februar 2018 kl. 18-20.

 

7) Indkomne forslag: Flytning af b-møder i marts og april.

6. marts fastholdes og 3 april flyttes til 10 april.

 

8) Forslag til næste møde

Intet at behandle.

 

9) Næste møde: tirsdag d.  2018

 

10) Eventuelt

Intet at behandle.

 

 

SVO06022018