Toggle Mobile Menu

 

 

 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den 10.04.2018, kl. 18.00

Tilstede: John Jacobsen (JJ), Helen (HR), Morten Bek (MBEK), Connie Dreyer (CD), Sophus Vørsing (SVO) Berit Stenbæk (BS), Anja Rune (AR) Morten Bergstrøm (MOBE),

Ikke tilstede: Daisi L. Schultz. (DLS)

 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af referat

Referat af 06-03-2018 blev godkendt, underskrevet og sat ind i mappe.

2) Formandens punkter

Brev om kompensation for tabte timer i forbindelse med indførsel af digitalplatform og langtidssygemeldinger vil blive afsendt til vores driftschef. JJ har haft kontakt med spejderne og der er lavet en aftale om at tilskuddet for 2017 bliver kr. 5000,- samt at det undersøges om huslejeniveauet er passende. Det er aftalt at JJ fremover er kontaktperson til spejderne.

3) EK`s punkter, herunder budgetopfølgning

Udsat til næste møde da MOBE lige er kommet fra ferie. Budgetkontrol kan ses via ”Mit KAB” og MOBE rundsender en budgetkontrol til næste møde. Der er gang i projektet med etablering af p-pladser langs stamvejen.

4) Øvrige medlemmers punkter.

  • HR gjorde opmærksom på at der skal gøres noget ved boldspil i gårdrummene.
  • MOBE foreslog at der arbejdes videre med at lave et lokalt hundetegn.
  • Der bliver snart etableret adgangskontrol på cykelskure.
  • HR gjorde opmærksom på at kommunens hegn + beplantningen ved grusparkeringen bør der gøres noget ved. HR kontakter Merete fra afd. 2 da hun har været i kontakt med kommunen om udseende af offentlige arealer.

Sager til drøftelse/Beslutning

5a) Præsentation og vedtagelse af udarbejdet velkomstbrev til beboere.

Brev blev gennemgået og HR noterede forslag til rettelser og tilføjelser. HR udsender rettet brev til gennemgang og brev sendes også til BH2.

5b) 360 graders analyse afd. 1 drøftes med henblik på svar til driftschef, og udtagelse af områder, der kan samarbejdes med afd. 2.

Udvalget JJ+MBEK prøver at tage et møde med vores driftschef og ligeledes koordinerer fællestingene med BH2.

5c) Info om Bogbyt og multirum.

Bogbyt lokalet er klar til maling m.v. og MOBE sætter briksystem op på rummet. Der bevilliget kr. 20.000 til genetablering af motionsrummet. JJ sender liste med personer der har adgang til multirummene til HR.

7) Nyt fra udvalg, Syd-Bo og Fjernvarmeværket

P-pladsudvalget er ved at kigge på trafikforhold og belysning på den store p-plads. Regnskabsafdelingen presser på at alle gårdrummende bruger deres konto i Danske Bank. Det tages kontakt til dem der ikke anvender kontoen endnu. Gårdrumsudvalget skal arbejde videre med en mappe der beskriver administrative rutiner.

8) Forslag til næste møde

Intet at behandle.

9) Eventuelt

Fibia rådgivning + etablering af lokalnetværk tages op når der kommer en tilbagemelding.

 

Næste møde: tirsdag d. 8-05-2018