Referat af ordinært bestyrelsesmøde i BH afd. 1, den 9. oktober 2017.

Til stede: Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter + Morten Bergstrøm.

 

1. Godkendelse og underskrift af referat sept.

Referatet godkendt og underskrevet.

2. Formandens punkter.

Formanden bød velkommen til Morten Bek, der er nyvalgt bestyrelsesmedlem og Daisi Schultz, der er nyvalgt suppleant. Bestyrelsen består hermed af 5 medlemmer (som vanligt) og 3 suppleanter.

3. EKs` punkter, herunder budgetopfølgning. 

 • EK foreslår, at der placeres en blomsterkumme strategisk for at undgå tilkørsel til festlokalet.
 • Mulig økonomisk udfordring: lamper i området. Dialog med kommunen & ElTel. Mange lamper driftes af ElTel. Lamperne er med kviksølvslyskilder, som ikke er lovligt mere og som ikke kan repareres. Morten har afleveret sagen til Michael. Sophus og Michael arbejder videre for overblik over hele SydBos lampeudfordring samlet.
 • Fliser er rettet op, dette vil gøre fx arbejdet med snerydning nemmere.
 • Ishøj Tråd giver gerne tilbud, når der er en ny placering til en hundegård.
 •  den efterlyste KÅS-statistik kommer ikke, men de fleste af de ønskede oplysninger kommer på rapporten om 360 graders eftersyn. 
 • Pris på maling af alle Bøgehegnshegn i stueetagen er godt 312.000. Pris pr. 9. august. Reparationer foretages forud for maling. Tømreren sætter formalede brædder på, der hvor rådne brædder udskiftes.
 • 3 bord-/bænksæt er indkøbt i 2016. 4800 for ét, 4250 pr. stk. ved 10. Connie spørger til bænkene, der iflg. Morten ikke er rådne, bare slidte. Bænkene er endnu ikke malet pga. farveskiftet var i støbeskeen. Der skal være 2 bord-/bænksæt i hver gård. Morten foreslår, at der etableres en fliseplads i hver gård, da de nye sæt er tunge og ikke lige til at flytte, når der fx skal slås græs. Morten opfordrer til, at hver enkelt gårdbestyrelse melder aktivt ind ift. hvor denne fliseplads skal placeres.
 • Diskussion om hvad de 50.000 til gårdrummene skal benyttes til. Der er forslag om et nyt køkken hvert år. Spørgsmålet placeres i gårdrumsudvalget.
 • Der er en udfordring med knallerter i cykelskurene. Der er en regel om, at knallerterne ikke må placeres i kældre, så pt. skal der være plads til dem i cykelskurene.
 • Smart air brikker på de låste cykelskure, så der ikke kan beholdes en kopinøgle til de skure, man flytter fra.
 • Yousee – nye priser fra januar 2018 og nyt indhold i TV pakkerne
 • Nye døre i gårdhusene i 2018. Det skal planlægges med gårdrummenes udlejning. Morten får en plan fra tømreren og videre foranstaltning placeres i Gårdrumsudvalget.
 • Nye tørretumblere i gårdene – Miele giver et tilbud på 6 tørretumblere (6,5 kg, som passer med en maskine vasketøj). 79.000 incl. moms for 6 tørretumblere – samme betalingssystem som de gamle.
 • Grønt udvalg har udvalgt træer til fældning for 102.000. Der skal senere indkøbes erstatningstræer. Træerne fældes i løbet af vinteren.
 • Overskud på forbrugskonti, hvis der ikke sker radikale ændringer.
 • Budgetkontrol: forbrug på konto 114 79,6 %, 115 9%, 116 54 %

4. Øvrige bestyrelsesmedlemmers punkter.

Bemærkninger til referat af afdelingsmødet

5. Sager til drøftelse/beslutning:

         Konstituering bestyrelse, nedsættelse af udvalg, besættelse af øvrige poster.

Se særskilt ark vedr. konstituering.

         Evaluering af afdelingsmøde.

Rettelser til referatet sendes til Helen.

God stemning på mødet. Designforslaget fik meget flot flertal. Ros til John for en fin, jordnær beretning.

6. Nyt fra udvalg (tidligere) herunder Syd-Bo.

Mødeindkaldelser og referater fra Syd-Bo fremsendes til alle bestyrelsesmedlemmer. Ligeså fjernvarmeværket

7. Forslag til næste møde.

Smart Air adgangsbrikker. Hvor mange til hver bolig?

8. Eventuelt.

Julefrokost før eller efter jul? Evt. sammen med afdeling 2?

Sophus melder afbud til bestyrelsesmøde tirsdag den 6. marts.

Daisi melder afbud til bestyrelsesmøde tirsdag den 7. november.

 

Næste ordinære møde tirsdag d. 7-11-17 kl. 1800.

14.10.17/Berit