Referat af Afdelingsbestyrelsens møde tirsdag den 7. marts 2017.


Til stede: Morten Bergstrøm, Connie Dreier, Anja Rune, John Jacobsen, Helen , Berit Stenbæk

Fraværende: Sophus Vørsing, Jan Andersen

Referat


1. Godkendelse af referat.
Referatet færdiggjort og godkendt.


2. Formandens punkter
Parkeringsaftalen fungerer nu.
Gård 5 er i gang med at oprette bestyrelse og aktiviteter omkring fælleshuset igen.
Gård 1 vil gerne renovere køkken i fælleshuset og har en opsparing dertil. Der er en pulje på
50.000 som alle gården kan søge tilskud fra.


3. Eks punkter, herunder budgetopfølgning.
Parkeringsordning er trådt i kraft og de første afgifter er skrevet ud. En enkelt
dispensationsansøgning er modtaget og godkendt.
Der arbejdes på at få en pris på optegning af parkeringspladserne.
Der har været vandskade i en 3. sals lejlighed, hvilket har givet følgeproblemer i
lejlighederne under og nabolejlighederne, hvorfra beboerne er genhuset.
Kto 114 – 14 %
- 115 - 0 %
- 116 – 0 %


4. Øvrige bestyrelsesmedlemmers punkter.
Det er et problem, at nogle beboere optager alle vaskemaskiner på en gang. Det må kunne
lade sig gøre at sætte en begrænsning via vaskekort, så man evt. kun kan sætte 3 maskiner i
gang inden for samme time.
En vaskemaskine (nr. 8) afsættes til hundetæpper og arbejdstøj.
Der er rygning forbudt i vaskeriet og ingen adgang for hunde.
Afdelingernes vaskeriudvalg skal afholde afsluttende vaskerimøde snarest.


5. Sager til drøftelse/beslutning.


a. Servicepunkter.
Materialet udsendt 1. marts. Punktet udsættes til næste møde.


b. Tilbud på køledisk.
Tilbud fra Brønnum drøftet. Vi arbejder videre på at finde en bedre pris.


c. Status på afholdt møde med gårdrumsbestyrelser.
Der arbejdes på at etablere tættere samarbejde mellem gårdrumsbestyrelserne. Der er
etableret et sæt fælles regler for gårdrumsbestyrelserne. Der iværksættes e-mailkæde for
gårdrumsbestyrelserne og gårdrumsudvalget. Problematiske udlejere kan ved gentagen
misligholdelse få karantæne i hele BH1 for 1 år ad gangen.
MOBE indhenter tilbud om flytning af den 4. terrassedør ved køkkenet i
gårdrumshusene med henblik på at indsætte døren som separat indgang til
tørretumblerrumet.


d. Status på gård 5 efter stiftende generalforsamling i gård.
Der er afholdt stiftende generalforsamling og de har nu en bestyrelse i gården.
Afdelingsbestyrelsen er behjælpelige med at få bestyrelsesarbejdet godt i gang.
Som følge heraf skal Bogcaféen dermed nedlægges – der skal findes et sted, hvor
møblerne kan opbevares, indtil genåbning er mulig. Som udgangspunkt er der ønske om
at bogcaféen fortsætter. Første prioritet er dog at få tømt fællesrummet og gøre det klar
til udlejning som i de andre gårde.


e. Opfølgning på husorden, ny konstituering og forretningsorden
Forretningsorden godkendt med de på mødet vedtagne ændringer.


6. Opsamling af opgaver i Bøgehegnet.
Ny todo liste udarbejdes til næste gang.


7. Nyt fra udvalg inkl. Sydbo.
Gemmes til næste møde.


8. Forslag til næste møde:

Hjælp til beboere med syn af lejlighed ved fraflytning.
Ejendomskontoret er gerne behjælpelige med servicetjek forud for fraflytningssyn.


9. Næste møde 4-4-17 kl. 1800


10. Eventuelt

Der udtryktes frygt for ’facebook-effekten’, og der efterspørges en officiel holdning dertil
fra bestyrelsens side.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at facebook grupperne er af stor værdi for større kontakt
mellem beboere. Facebook er et godt og anvendeligt medie for den almindelige snak; og for
eksempel at trække på andres erfaringer og nabohjælp generelt. Facebook er ikke
anvendeligt til at bringe problematikker frem, der skal rettes til ejendomskontor/bestyrelse
for at opnå en handling. Bestyrelsen drøfter med Merete, der har oprettet den mest brugte
Bøgehegn-side, om det kan/bør fremhæves hvad facebook ikke kan bruges til og om der evt.
permanent kan henvises til Afdelingsbestyrelsernes mailadresser/telefonnr., der for Afdeling
1s vedkommende er: afdbest.bh1@gmail.com og formanden træffes mandag-torsdag
mellem 18-19 på tlf: 93 92 14 30 og til Ejendomskontoret, der kan træffes på tlf: 43 61 14
30, på mail: ek-boegehegnet@kab-bolig.dk eller ved personlig fremmøde på kontoret
mandag-fredag mellem mellem 7-9.
Der er planlagt et punkt på hjemmesiden, der fremviser link til facebooksider omhandlende
Bøgehegnet. Det fremhæves ligeledes her, at bestyrelsen og ejendomskontoret ikke er
forpligtet til at reagere på facebooksnak.


/Berit, 08.03.2017