Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 5-9-17 kl. 1800.

 

Til stede: John Jacobsen, Connie Dreier, Jan Andersen, Sophus Vørsing, Helen , Morten Bergstrøm, Berit Stenbæk

Afbud fra Anja Rune

 

DAGSORDEN.

 

1. Godkendelse af referat.

Referatet godkendt.

 

2. Formandens punkter.

 

Den vedtagne forretningsorden lægges på hjemmesiden.

 

Formanden har afleveret en kurv til Anja, der har kobberbryllup i dag.

 

3. EK punkter incl. budgetopfølgning.

 

Der er malet striber til parkeringspladser. Oprettet motorcykelpladser. Parkeringspladserne foran ejendomskontoret er almindelige pladser, der gerne må benyttes af alle beboere.

Grønt udvalg har været på tur og der er prioriteret opgaver.

Morten har spurgt parkeringsfirmaet om de nogensinde kommer her. De kommer her løbende. Der er nu malet båse op på parkeringspladserne, incl. grusparkeringen, således at der bliver plads til flere biler i rækken. Der etableres enkelte nye parkeringspladser.

Der er forsøg i gård 3 med LED lys, der tænder ved bevægelse i rummet. Lyskilden foreslås anderledes placeret, da både brugere og naboer blændes, når det sidder på bagvæggen, som det gør nu.

 

Budgetkontrol

Der er forbrugt

69,6 % på konto 114

9 % på konto 115

49% på konto 116

 

Der er malet skure og halvtag ved rækkehusene, de er malet den hvidgrå som også er med i det nye farveforslag.

 

Der har været vandskade under 105 – en kombination af en stoppet faldstamme og en flækket faldstamme. Den ødelagte faldstamme har tidligere været repareret på. Morten går en tur med VVS’er, når han er i området for at gennemgå tilstanden på faldstammer, der tidligere har været repareret på.

 

Der er nogle enkelte små havestykker, hvor beboeren i lejligheden ikke har dør ud til haven. EK vedligeholder disse haver.

 

Forbrug af vand, varme, el på fællesarealer: varme, overskud på 105.000 – fjernvarme har en fin afkøling, således at regnskabet balancerer. Vand viser kalkuleret overskud på 115.00 og el på 70,000. Nævnte tal er fællesforbrug og overskud kommer alle boliger til gode.

 

4. Øvrige bestyrelsesmedlemmers punkter.

  • Er det boligselskabet eller beboere, der skal vedligeholde de hvide bøgehegnshegn? Der står i vedligeholdelsesreglementet, at det er boligselskabet, der skal vedligeholde, men nogen husker, at det er lavet om – blot ikke konsekvensrettet i vedligeholdelsesreglementet. Vi rejser spørgsmålet på afdelingsmødet, så der bliver truffet en gældende beslutning, der indføjes i vedligeholdelsesreglementet.
  • De små haver foran rækkehusene rejses på dagsorden til afdelingsmødet.

 

 

5. Sager til drøftelse/beslutning.

 

a. Alt vedr. afdelingsmøde bl.a. beretning, forslag fra grønt udvalg, forslag fra designudvalg incl. afklaring af udgifter til arkitekt.

Herudover invitation af gæster og mulige forslag til mødeleder og referent.

Indkøb til mødet.

 

Gæster: EK: alle, KAB: Jan Spohr (kundechef), Michael Christensen (driftschef), Dusanka Juko (økonomimedarb.).

Henrik Hugger er spurgt, men har takket nej til at være dirigent pga. andet møde.

Det er arrangeret med Clean-Up (Henrik), at sørge for mad, kaffe + opdækning og oprydning. Sophus lægger forside i dropboks + forretningsorden + gæsteliste.

Sophus udarbejder råskitse til referenterne.

Arkitekten inviteres til mødet for at fremlægge alt omkring farveskifte i Bøgehegnet. Forud for afd.mødet afholder Designudvalget møde med arkitekten og afklarer forhold omkring honorar og farveforslag m.v.

Beretning 

Sophus: Sydbo, fjernvarmeværk. Helen: motionsklub. Kirsten: banko. Spejderne? Bøgemarked/Aktivitetsudvalg – samarbejde med afdeling II (del af den mundtlige beretning).

 

Afslutning af vaskeriet skal nævnes på afd.mødet – udvalget nedlægges.

 

Forslag fra bestyrelsen:

  1. Farvedesign

 

  1. Fjernelse af bøgehegnshegn ud mod den sorte sti. 

 

  1. Præcisering af gældende regler. Små havestykker ind til gårdene/forhaver mod gården (ikke rækkehuse) alle med sydvendt have. Der, hvor der er beboerdør til, er det folks eget ansvar at vedligeholde.

 

  1. Må rækkehusenes bede i forhaven nedlægges mhp. etablering af fliser? Eller andre former for have end det eksisterende bed?

 

6. Nyt fra udvalg herunder Syd-Bo.

Intet nyt fra Syd-Bo eller fjernvarmeværk.

 

7. Info om samarbejde med afd. 2.

Der er etableret et positivt samarbejde med afdeling II. Der afholdes jævnligt fælles møder, hvor begge bestyrelser deltager. Der er etableret et fælles aktivitetsudvalg, som har udbudt tur til Legoland og senest en seniortur og som arrangerer de fælles kaffedage en gang om måneden. Der er etableret et fælles udvalg der arbejder med servicerammer, som har holdt møde med EK og Michael (driftschef, KAB) om servicerammer. Der er i begge afdelinger en generel utilfredshed med de grønne områder. EK mener, at der ser pænt ud i Bøgehegnet i forhold til andre bebyggelser, de færdes i. Bestyrelsen fastholder, at der er plads til forbedring.

 

8. Forslag til næste møde.

Sortere indkomne forslag.

 

9. Eventuelt.

Hvem lægger køkkenoplysninger på hjemmesiden?

Der arbejdes på at få lagt billeder fra seniorturen ind på hjemmesiden, det afventer vejledning fra KAB.

 

Næste møde tirsdag d. 12-9-17. kl. 1800 behandling af indkomne forslag til afdelingsmøde.

 

Næste ordinære møde tirsdag d. 3-10-17 kl. 1800.