Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den 05.12.2017, kl. 18.00

 

Tilstede: John Jacobsen (JJ), Helen (HR), Morten Bek (MBEK), Sophus Vørsing (SVO) Berit Stenbæk (BS), Anja Rune (AR) Morten Bergstrøm (MOBE), Daisi L. Schultz. (DLS)

Fraværende: Connie Dreyer (CD),

 

Dagsorden:

 

1) Godkendelse af referat

Referat af 07.11.2017 blev godkendt, underskrevet og sat ind i mappe.

 

2) Formandens punkter

JJ og BS tager til orienteringsmøde om TV-anlæg og TV-pakker.

 

3) EK`s punkter, herunder budgetopfølgning

Budgetopfølgningen kan ikke udskrives pga. af overgang til UNIK. Er i gang med at få renset tagrender på rækkehusene. Der er penge i år til at indkøbe SmartAir til cykelskure. MOBE efterlyste gode råd til håndtering af cykelindsamling så det bliver mindre ressourcekrævende. MOBE er ved at lave opfølgning på de sidste udeståender i forbindelse med vaskeriet og kommer med en tilbagemelding. JJ taler med afd2 om strygerulle. Fejl på relæ vedrørende udebelysningen er er fundet og skulle nu være i orden. Der er kommet et overslag på etablering af ca. 30 ekstra p-pladser langs stamvejen på i alt kr. 350.000 inkl. moms. Procedure angående beslutning på afdelingsmøde og gennemførsel overvejes.

 

4) Status på udvalg.

Møde med gårdrumsbestyrelserne afholdes 4. januar. JJ indkalder til møde i fællesarealudvalget i januar. JJ indkøber jordmoder til billardklubben.

 

5) Øvrige medlemmers punkter.

HR opfordrer til at MOBE tager en runde og checker op på malerarbejdet på skure da der er bemærket helligdage. Der laves en kampagne på at få gang i aktiviteter i multirummene.

 

Sager til drøftelse/Beslutning

 

6a) Forslag fra november møde.

Infoskærme i opgange tages op på et senere tidspunkt. Gårdrumsudvalget foretager besigtigelsen af gårdrumshusene i nærmeste fremtid så de er klædt på til mødet den 4. januar.

 

6b) Henvendelse om TV-pakke til KAB.

SVO orienterede kort om den nye udvikling fra Yousee/Dansk Kabel TV

 

7) Nyt fra Syd-Bo og Fjernvarmeværket

SVO sender indkaldelse til Syd-Bo OB møde ud.

 

8) Forslag til næste møde

Intet at referere.

 

9) Eventuelt

Intet at referere.

 

 

Næste møde: tirsdag d. 09. jan, 2018