Referat af ordinært bestyrelsesmøde,

tirsdag den 06. sept. 2016, kl. 18.00

 

Tilstede: Marianne Bentsen (MB), Helen (HR), Sophus Vørsing (SVO), Connie Dreyer (CD), Morten Bergstrøm (MOBE), Kirsten Dandanell (KD),

Ikke tilstede: Jan Andersen (JA)

 

1) Godkendelse af referat

Referat af 02.aug. 2016 blev godkendt.

 

2) Formandens punkter

Intet at behandle.

 

3) EK`s punkter, herunder budgetopfølgning

Der er opmalet 2 fodgængerovergange. Der er etableret nye låger på containergården. MOBE overvejer at beklæde låger samt at forandre belægningen foran låger. Ejendomskontor og CD sørger for at få opsuppleret service i fælleshuset til 84 pers. MOBE har fået et tilbud på reparation af linoleum i fælleshuset på kr. 14K som dog ikke iværksættes pt.  Budgetopfølgningen udviser et forbrug på ca. 62,5% på konto 114, ca. 0% på konto 115 og ca. 57,5% på konto 116.

 

4) Øvrige medlemmers punkter

Intet at behandle.

 

Sager til drøftelse/Beslutning

5) Afdelingsmøde/årsberetninger.

Indkomne forslag blev gennemgået og bestyrelsens holdning til de enkelte forslag blev drøftet. MB laver forslag om opdatering og service på legepladser. MB læser forslag om køkkenudskiftning igennem, hvor forslag om flyttekøkken tages ud. MB sørger for at invitere gæster samt instruks til Cleanup.

 

6) Update vaskeri.

SVO prøver at komme med oplæg til differentierede vaskeripriser. Bestyrelsen besigtigede vaskeriet. Udvalget sender skrivelse ud om ibrugtagning.

 

7) Nye Opslagstavler.

Alle tænker på en ny løsning til opslagstavler til opgangene til næste møde.

 

8) Barnevognsrum/Opbevaring.

MOBE taler med beboer om placering af el-scooter.

 

Sager til orientering

9) Nyt fra udvalg, SydBo og Fjernvarmeværket

Intet at behandle.

 

10) Indkomne forslag

Ingen forslag

 

11) Forslag til næste møde

Skiltning/piktogrammer i afdelingen, procedurer og instruks for udlejning af fælleshuset og økonomien ved udlejning, boldspil i gårdene, paraboler, effekter i opgange, MC-parkering, indefrossede midler fra motionsklubben, opslagstavler i opgange.

 

12) Næste møde: tirsdag d. 04. okt. 2016

 

13) Eventuelt

Havebrev blev drøftet. Det håndteres af ejendomskontoret; datoer justeres evt.