Referat af ordinært bestyrelsesmøde,

tirsdag den 01.11.2016, kl. 18.00

 

Tilstede: John Jacobsen (JJ), Sophus Vørsing (SVO), Jan Andersen (JA), Connie Dreyer (CD), Morten Bergstrøm (MOBE), Berit Stenbæk (BS), Anja Rune (AR)

 

Ikke tilstede: Helen (HR),

 

 

1) Godkendelse af referat

Referat af 06.09.2016 blev godkendt, underskrevet og sat ind i mappe.

 

2) Formandens punkter

JJ fortalte kort om sin motivation for at stille op og hvad han lægger vægt på i arbejdet som formand.

 

3) EK`s punkter, herunder budgetopfølgning

MOBE fortalte om at afdelingen har en e-mailadresse for afdelingen der hedder AB5108-3@kab-bolig.dk og alle var enige om at det er denne adresse der skal bruges til beboer- og officielle henvendelser JJ sørger herfor. Der skal føles op på vores p-ordning JJ + MOBE sørger herfor. KÅS statistik er bestilt men ikke modtaget endnu MOBE rykker. Prissætning for at få malet Bøgehegn hegn undersøges af MOBE. Havebreve blev drøftet, hører ind under grønt udvalg. Der skal kigges på cykelstativer/skure i gårdrummene. Serviceaftale på legepladserne er trådt i kraft. Beskæring af træer ved stamveje er gennemført og beskæring af træer på p-pladsen gennemføres sidst på året eller i begyndelsen af det nye år. Bogcafeen blev drøftet og udvalget kigger på anvendelsen. Budgetopfølgningen udviser et forbrug på ca. 76% på konto 114, ca. 0% på konto 115 og ca. 83% på konto 116.

 

4) Øvrige medlemmers punkter

CD kom med en ansøgning om kr. 10.000,- til julebanko fælles med afd. 2 (Bøgemarked regi) og det blev bevilliget. JA meddelte at han havde fået flere henvendelser om husdyrhold og det bør der kigges på. MOBE har ikke fået nogle klager eller henvendelser og kan derfor ikke tage aktion på det.

 

Sager til drøftelse/Beslutning

5) Konstituering af bestyrelsen.

Konstituering blev gennemgået og rettet til. SVO sender til administrationen efter det har været rundsendt til AB for kommentering.

 

6) Opsamling på opgaver i Bøgehegnet.

Alle medlemmer med input til liste og SVO udsender liste med referatet. SVO trådte ind i ad hoc vaskeriudvalget.

 

 

Sager til orientering

7) Nyt fra udvalg, Syd-Bo og Fjernvarmeværket

SVO udsender referat fra Greve Fjernvarme repræsentantskabsmøde + Syd-Bo repræsentantskabsmøde.

 

8) Indkomne forslag

Intet at behandle.

 

9) Forslag til næste møde

Intet at behandle.

 

10) Næste møde: tirsdag d. 6. december, 2016

 

11) Eventuelt

Intet at berette.

 

/SVO11112016