Vedtægterne kan downloades som pdf fil her

 

Vedtægter for Gårdrumsbestyrelsen i gård 1

 

§ 1

Ordinært beboermøde for den enkelte gårds beboere afholdes en gang om året, senest medio april.

Formanden indkalder til mødet senest 14 dage før, med følgende faste punkter på dagsordenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Valg
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Skriftlige forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet. Forslag kræver simpelt flertal af de fremmødte beboere for at kunne vedtages. Hver bolig har to stemmer, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 2

Ekstraordinært beboermøde kan afholdes, hvis mindst 1/3 af boligerne skriftligt anmoder bestyrelsen om det, eller hvis bestyrelsen indkalder til det. Formanden indkalder jf. § 1. Beslutningsafstemning jf. § 1.

 

§ 3

På det ordinære beboermøde vælges en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges for en toårig periode, dog er to medlemmer på valg i lige årstal og et medlem (kassereren) er på valg i ulige årstal.

 

§ 4

Sammen med indkaldelsen til ordinært beboermøde udsendes det reviderede regnskab.

 

§ 5

På det ordinære beboermøde vælges endvidere 2 suppleanter og 1 revisor for en 1 årig periode

 

§ 6

Senest 14 dage efter det ordinære beboermøde konstituerer bestyrelsen sig selv.

 

§ 7

Bestyrelsen bestemmer selv sin mødehyppighed, som minimum dog to gange årligt. Formanden indkalder til møderne med oplysning om dagsorden.

 

§ 8

Vedtægtsændringer skal forelægges beboerne på et afdelingsmøde, og kræver 2/3 flertal af de fremmødte for at kunne vedtages. Hver bolig har 2 stemmer og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 9

Bestyrelsen forestår indkøb til fælleshuset, daglig drift (herunder udlejning) samt vedligeholdelse af huset og udearealer.

 

§ 10

Gårdrumsbestyrelsen modtager hvert år et rådighedsbeløb, efter ansøgning til afdelingsbestyrelsen på kr. 6000,-

For at kunne modtage dette skal regnskab for det forgangne år være indleveret rettidigt, senest 20. januar til afdelingsbestyrelsen. Regnskabet skal være underskrevet af to bestyrelsesmedlemmer. Kassebeholdningen må ikke overstige kr. 6.000,-  ved årets udgang, ligesom der skal være en lovligt valgt bestyrelse i gården.

 

§ 11

Ved større projekter eller ændringer af gårdrummet, som der ikke er budgetmæssig dækning for, skal der stilles forslag om dette på afdelingsmødet. Det er afdelingsmødet, der vedtager eller forkaster forslaget.

 

§ 12

Udlejning må kun ske til beboere i Bøgehegnet, afd. 1. Unge over 18 år regnes for at være voksne. Børn under 18 år må kun være i fælleshuset, hvis der er mindst en voksen til stede.

 

§ 13

Ved reservation af lokalet betales en leje på kr. 150,00. Ved udlevering af nøgle betales et depositum på kr. 500,- Efter brug og rengøring afleveres nøgle til bestyrelsen, hvorefter depositum tilbagebetales. Dog kan bestyrelsen helt eller delvis tilbageholde depositum, såfremt der under udlejningen er sket skade på bygning og/eller inventar, eller hvis rengøringen er utilstrækkelig (kr. 50,- pr time).

Lejen refunderes ikke ved udeblivelse. Annullering af leje skal ske senest fire uger før arrangementets afholdelse.

 

§ 14

Leje:

Hverdag        kl. 8:00 – 24:00                   kr. 100,-

Weekend       lørdag/søndag                     kr. 150,-

 

 

§ 15

Overnatning i fælleshuset er forbudt.

 

§ 16

Musik og anden støj skal dæmpes til det mindst mulige. Af hensyn til øvrige beboere skal døre og vinduer holdes lukket: fredag og lørdag fra klokken 24:00, andre dage fra klokken 22:00.

 

§ 17

Overtrædelse af §§ 12, 15 og 16 kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra fælleshuset.

 

§ 18

Fælleshuset udlejes ikke den 24/12 og den 31/12 efter klokken 17:00. Eventuelle lejere disse dage skal forlade huset og aflevere nøglen inden klokken 17:00.

 

§ 19

Efter forudgående aftale med bestyrelsen kan huset – gratis – anvendes til aktiviteter af kortere varighed. En sådan aktivitet må ikke være til private sammenkomster eller klubaktiviteter, men udelukkende en aktivitet, der er for alle beboere i gården.

 

§ 20

RIGTIG GOD FORNØJELSE