Referatet kan downloades som pdf fil her

 

Referat af generalforsamling i Gård 1 den 19. februar 2018

Der var fremmødt beboere fra i alt 10 boliger fra gården.

 

  1. Valg af dirigent

Ninna blev valgt.

 

  1. Valg af stemmeudvalg

Jonas og Annie blev valgt.

 

  1. Formandens beretning

Vi har prøvet på at lave nogle arrangementer og fester, hvor der desværre ikke har været overvældende tilslutning. Der var kun en enkelt tilmelding til sommerfesten. Fastelavnsfesten aflystes, fordi flere beboere havde oplyst, at de var mere interesseret i at deltage i at slå katten af tønden i Greve Centret. Vi har afholdt en arbejdsweekend, hvor vi fik fjernet den vildtvoksende efeu mhp. at få plankeværket klargjort til maling. EK har oplyst, at maling af plankeværket bliver iværksat i første halvår af 2018.

Vi har en aftale med Karim om at han vil bygge en låge til terrassen. Budget herfor udestår.

Projektet med det nye køkken, som blev vedtaget sidste år, er stadig under behandling.

 

  1. Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet blev gennemgået og blev vedtaget uden bemærkninger.

Regnskabet vedlægges referatet. Det kan downloades som pdf fil her 

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Erling Stagaard, Pia Rasmussen og Berit Stenbæk er på valg. Alle blev stemt ind uden modkandidater.

       Som suppleanterr valgt: Lissa og Ninna.

 

  1. Indkomne forslag

 

  1. Bestyrelsens forslag til placering af flisebelægning under vores nye bord-bænkesæt

Det rundsendte forslag blev motiveret af bestyrelsen, hvor max solskin, placering nær gårdrumshuset, aktivitetsrum, græsslåning var parametre. Der var ingen af de foreslåede steder, der opnåede enstemmig vedtagelse, og generalforsamlingen foretog derfor en afstemning, der gav følgende resultat, som kan ses ved download her

4 stemmer på rød

1 stemmer på gul

5 stemmer på grøn

0 stemmer på blå

1 stemmer på lilla

                                                                                 

Sekundær placering af flisebelægning, i fald der opnås tilsagn om et ekstra bord-/bænkesæt til Gård 1:

4 stemmer på rød

2 stemmer på gul

0 stemmer på blå

5 stemmer på lilla

De vedtagne placeringer er anført med fed skrift.

 

  1. Bestyrelsens forslag om arrangementer for gårdens beboere.

Bestyrelsen motiverede forslaget.

Der blev stillet forslag om at promovere aktiviteter på Facebook-gruppen for Bøgehegnet og ved henvendelse direkte til børnefamilier. Noget snak om fordele og ulemper ved at holde arrangementer alene for Gård 1 eller for hele Bøgehegnet. I første omgang laves et forsøg i vores egen gård.

Forsamlingen forpligter sig på at afholde et arrangement, når det er besluttet, uanset hvor mange/få deltagere, der har meldt sig til. Dette for at vise, at der er liv i fælleshuset.

 

Fastelavn for gårdens beboere kunne godt bare være ’at slå katten af tønden’, så det ikke er et arrangement, der trækkes i langdrag, men bare indeholder det, som fastelavn handler om for børnene.

Fællesspisning for gårdens beboere blev foreslået. Evt. samarbejde mellem flere husstande ved madlavning.

 Som et første forsøg blev der fremsat et konkret forslag om at afprøve fællesspisning med børnevenlig menu tirsdag den 24. april 2018 mellem 17.30 og 18.30. Jonas melder sig til at være med til at afholde det første gang, og Ly lovede at hjælpe til.             Fællesspisningen detailplanlægges, når dagen nærmer sig. Invitationen omdeles i postkasser omkring 1. april.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

 

Eventuelt

 Der er opstået en kultur med løse hunde i gården, især tidligt om morgenen. Det er samtidig konstateret, at der ligger et stigende antal hundelorte i græsplænen.

Vi minder om, at det ikke er tilladt at have løse hunde i Bøgehegnet, ligesom vi opfordrer til, at hundeefterladenskaber samles op. Husk at der kan hentes poser på Ejendomskontoret.

Hvis denne adfærd fortsætter, vil gårdbestyrelsen tage skridt til, at der bliver indgivet en klage til KAB over vedkommende hundeejere for at bl.a. at sikre, at børnene kan færdes på græsset uden at få lort på tøj og sko, når det bliver sommer og dejligt vejr.